HID 10KWh güýç diwary LiFePO4 Off Grid Gibrid Gün ulgamy üçin litiý batareýasy

Gysga düşündiriş:

Içerki batareýada ýokary howpsuzlyk, ýokary energiýa dykyzlygy we ajaýyp aýlaw öndürijiligi bolan katod materialy litiý demir fosfat (LiFePO4) bolan litiý-ion batareýasy ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Içki batareýada ýokary howpsuzlyk, ýokary energiýa dykyzlygy we ajaýyp aýlaw öndürijiligi bolan katod materialy litiý demir fosfat (LiFePO4) bolan litiý-ion batareýasy ulanylýar;

Batareýa öýjügi ýokary öndürijilikli BMS ulgamy bilen üpjün edilendir we batareýanyň moduly batareýanyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin aşa köp zarýad bermek, artykmaç zarýad bermek, aşa köp işlemek we temperatura ýaly garaşsyz gorag funksiýalaryna eýedir;

Bir öýjükleriň arasynda oňat yzygiderliligi üpjün etmek we hyzmat möhletini ýokarlandyrmak üçin gurlan deňleme moduly;

Dört uzakdan (telemetriýa, silkme signaly, uzakdan dolandyrmak we silkme sazlamasy) ýaly funksiýalar bilen merkezleşdirilen gözegçilik moduly bilen enjamlaşdyrylan doly akylly dizaýn.Batareýa moduly UPS we inwertor ýaly elektrik enjamlary bilen maglumat çalşyp biler;

Ikinji gorag funksiýasy, batareýanyň naprýa; eniýesi duýduryş bahasyndan pes bolanda duýduryş maglumatlary beriň we batareýany goramak üçin naprýa; eniýe gaty pes bolanda awtomatiki öçüriň;

Takyk SOC we SOH algoritmleri batareýany SOC-a hakyky wagtda baha berip we ulgamyň tertibini gowulandyryp biler;

Çeýe konfigurasiýa, çykyş güýjüni we kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin köp batareýa öýjükleri kaskadly bolup biler;

Gurlan RS485 & CAN2.0 iki aragatnaşyk reesimi, esasy energiýa saklaýjy inwertorlary bilen aragatnaşyk sazlaşygyny goldaýar;

Dürli gurnama usullary bar: diwara gurlan, poluň üstünde durmak, şkaf, gaplamak we ş.m.

Parametrler

Haryt

Parametr

Batareýanyň modeli

LiFePo4

Haryt modeli

JG-HOMESE-10KWh

Energetika

Takmynan 10 KWt

Agramy

Takmynan 200Kg

Ölçegi

Takmynan 1500 mm * 600 mm * 400mm

AC giriş

täjirçilik güýji

220V 50Hz 5KW töweregi

Gün energiýasy

60-115VDC takmynan 3,5 KW

AC çykyşy

Çalyşýan tok

220V 50Hz 5KW töweregi

Zarýad beriş temperaturasy

0 ℃ ~ + 45 ℃

Akymyň temperaturasy

-20 ℃ ~ + 55 ℃

Gorag funksiýasy

Artykmaç zarýaddan goramak, zyňyndydan goramak, temperaturany goramak, aşa ýükden goramak, gysga utgaşmany goramak, adalara garşy gorag, pes woltly gezelenç

 

 

JGNE HESS Batareýa doly ulgam - birikmäge taýyn.Diýmek, her JGNE HESS Batareýasynyň içinde diňe bir gaty çydamly batareýa modullaryny däl, eýsem inwertory, akylly energiýa dolandyryjysyny, ölçeg tehnologiýasyny we hemmesini oňat işlemek üçin programma üpjünçiligini hem tapyp bilersiňiz.Hemmesini bir amatly gutuda.Bazardaky beýleki batareýa ulgamlaryndan tapawutlylykda, JGNE HESS Batareýa komponentleri bir ýokary hilli korpusda gurlup, biri-birine ajaýyp sazlanýar - şeýlelik bilen kiçi aýak yzy bilen gaty uzak ömri we iň ýokary hilli bolmagy üpjün edýär.

Wagtyň geçmegi bilen olara müňlerçe gezek zarýad berler we boşadylýar.Şol sebäpli JGNE HESS batareýasy elýeterli iň ygtybarly we dowamly batareýa tehnologiýasyna esaslanýar we diňe litiý demir fosfat batareýalaryny ulanýar (LiFePO4).Bu batareýalar, köplenç smartfonlarda, noutbuklarda ýa-da elektrikli awtoulaglarda ulanylýan beýleki litiý-ion batareýalaryna garanyňda has uzak ömür we has ýokary howpsuzlyk hödürleýär.Bilýäňizmi: litiý demir fosfat tebigy ýagdaýda ýüze çykýan we zäherli agyr metallary öz içine almaýan ýeke-täk batareýa komponentidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň