Habarlar

 • CALT-nyň CTP 3.0 “Qilin” batareýasynda nähili üstünlikler bar?

  CALT-nyň CTP 3.0 “Qilin” batareýasynda nähili üstünlikler bar?

  Şu ýylyň iýun aýynda CALT 255wh / kg ulgam energiýa dykyzlygynyň maglumat mazmunyny jemleýän we batareýanyň howpsuzlygy we 4 minutlyk gysga filmde çalt zarýad bermek üçin täze çözgüt bolan CTP 3.0 batareýasy “Qilin” -ni resmi taýdan işe girizdi. adamlar.Internetdäki köp sanly netije ...
  Koprak oka
 • Elektron jaň näme?

  Elektron jaň näme?

  “E-Call”, EUB-de ulaglarda ulanylýan ulgam, eger ulagyňyz uly ýol heläkçiligine uçran bolsa, awtomatiki usulda 112 gyssagly jaň edýär.Şeýle hem, düwmä basyp eCall-y el bilen işjeňleşdirip bilersiňiz.“ECall In-Vehicle Equipment” (IVE) ulaglara ornaşdyrylmazdan ozal ...
  Koprak oka
 • Lityum batareýasynyň gaplaýyş ukybyna täsir edýän faktorlar

  Lityum batareýasynyň gaplaýyş ukybyna täsir edýän faktorlar

  Lityum ion batareýalarynyň uly kuwwatlylygy, ýokary aýratyn energiýasy, gowy aýlaw ömri, ýadyň täsiri ýok we ş.m. artykmaçlyklary bar.Iň möhüm öndürijilik görkezijisi hökmünde litiý ion batareýalarynyň çalt ösmegi gözlegçileriň ünsüni özüne çekdi.Şoňa laýyklykda litiý batareýasy PACK ...
  Koprak oka
 • Çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen orta we aşaky litiý kärhanalarynyň häzirki ýagdaýy nähili?

  Çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen orta we aşaky litiý kärhanalarynyň häzirki ýagdaýy nähili?

  2022-nji ýylyň 10-njy martynda içerki batareýa derejeli litiý karbonatyň ortaça nyrhy 500,000 ýuana / tonna üstünlikli geçdi we ilkinji gezek 500,000 ýuan / tonna belligini döwdi.Metal litiý öňki iki söwda gününde 100,000 ýuana / tonna bökdi, indi ortaça nokat ...
  Koprak oka
 • Lityum ion batareýalary üçin katod materiallarynyň önümçilik prosesiniň we ösüş tendensiýasynyň derňewi

  Lityum ion batareýalary üçin katod materiallarynyň önümçilik prosesiniň we ösüş tendensiýasynyň derňewi

  Lityum batareýasynyň katod materialynyň öndürijiligi litiý ion batareýasynyň işleýşine gönüden-göni täsir edýär we onuň bahasy hem batareýanyň bahasyny gönüden-göni kesgitleýär.Katod materiallary üçin köp sanly önümçilik prosesi bar, sintez ýoly birneme çylşyrymly we ...
  Koprak oka
 • Lityum batareýasy bilen gurşun kislotasy batareýasynyň arasynda näme tapawut bar?

  Lityum batareýasy bilen gurşun kislotasy batareýasynyň arasynda näme tapawut bar?

  Lityum ion batareýasy, Li + oturdylan birleşmäniň polo positiveitel we otrisatel ikinji derejeli batareýasyna degişlidir.Oňyn elektrodda litiý birleşmeleri LiXCoO2, LiXNiO2 ýa-da LiXMnO2 ulanylýar - negatiw elektrodda LiXC6 uglerod interlaminar birleşmesi ulanylýar.Elektrolit dargady ...
  Koprak oka
 • ÜPS näme?

  ÜPS näme?

  ÜP-leriň kesgitlemesi Üznüksiz elektrik üpjünçiligi ýa-da üznüksiz elektrik çeşmesi (UPS), giriş çeşmesi ýa-da elektrik togy kesilende ýüküň gyssagly güýjüni üpjün edýän elektrik enjamydyr.UPS adatça kompýuterler, maglumat merkezleri, telekommunikasiýa ... ýaly enjamlary goramak üçin ulanylýar.
  Koprak oka
 • Polimer batareýa näme?

  Polimer batareýa näme?

  Polimer litiý batareýasy suwuk litiý ion batareýasynyň esasynda işlenip düzüldi.Oňyn elektrod we otrisatel elektrod materiallary suwuk litiý ion batareýasy bilen deňdir, ýöne daşky gaplama ýaly gel elektrolit we alýumin plastmassa plýonkasyny ulanýar, şonuň üçin has ýeňil bolýar ...
  Koprak oka
 • Kuwwatly litiý-ion batareýalary bilen energiýa saklaýyş tehnologiýa batareýalarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Kuwwatly litiý-ion batareýalary bilen energiýa saklaýyş tehnologiýa batareýalarynyň arasynda näme tapawut bar?

  1 ýokary kuwwatly enjamlar;derrew ...
  Koprak oka
 • Dört ýyldan soň ilkinji gezek litiý demir fosfat batareýalary agdyklyk etdi

  Dört ýyldan soň ilkinji gezek litiý demir fosfat batareýalary agdyklyk etdi

  2021-nji ýylda litiý demir fosfat akkumulýatorynyň iberilişiniň ösüş depgini köp ýyllaryň dowamynda bazar artykmaçlygyny eýeleýän üçünji litiý batareýinden has ýokary boldy.Aboveokardaky maglumatlara görä, içerki güýçde litiý demir fosfatyň we üç taraplaýyn litiý batareýalarynyň oturdylan kuwwaty ...
  Koprak oka
 • Lityum-ion batareýalarynyň PACK çykaryş ukybyna täsir edýän faktorlar

  Lityum-ion batareýalarynyň PACK çykaryş ukybyna täsir edýän faktorlar

  Lityum ion batareýasy PACK, öýjügi barlamakdan, toparlaşdyrmakdan, toparlamakdan we ýygnamakdan soň elektrik öndürijilik synagyny geçirýän we kuwwat we basyş tapawudynyň laýykdygyny kesgitleýän möhüm önümdir.Batareýa seriýasy-parallel monomer, spesiýa bilen yzygiderlilik ...
  Koprak oka
 • 21700 batareýa we 18650 batareýa bilen deňeşdirme

  21700 batareýa we 18650 batareýa bilen deňeşdirme

  Silindr görnüşli batareýa iň köne batareýa görnüşidir.Onuň artykmaçlyklary ýetişen önümçilik prosesi, ýokary önüm öndürijiligi, batareýanyň durnukly gurluşy, giň amaly diapazony, ajaýyp toplumlaýyn öndürijiligi we umumy çykdajy artykmaçlygydyr.Onuň kemçilikleri hem äşgärdir.Silindr görnüşli batareýalar ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3