Lityum ion batareýalary üçin katod materiallarynyň önümçilik prosesini we ösüş tendensiýasyny seljermek

Lityum batareýasynyň katod materialynyň öndürijiligi litiý ion batareýasynyň işleýşine gönüden-göni täsir edýär we onuň bahasy hem batareýanyň bahasyny gönüden-göni kesgitleýär.Katod materiallary üçin köp sanly önümçilik prosesi bar, sintez ýoly birneme çylşyrymly, temperatura, daşky gurşawa we haramlygyň düzümine gözegçilik etmek hem gaty berk.Bu makala litiý batareýasynyň katod materiallarynyň önümçilik prosesi we ösüş tendensiýasy bilen tanyşdyrar.

lithium ion batteries1

Katod materiallary üçin litiý batareýasynyň talaplary:

Specificokary aýratyn energiýa, ýokary aýratyn güýç, az öz-özüni çykarmak, arzan baha, uzak ömri we gowy howpsuzlygy.

Lityum batareýasynyň katod materialyny öndürmek prosesi:

Kalsinasiýa tehnologiýasy, litiý batareýasynyň polo positiveitel elektrod materialyny guratmak üçin täze mikrotolkun guratmak tehnologiýasyny kabul edýär, bu adaty litiý batareýasynyň polo positiveitel elektrod materiallaryny guratmak tehnologiýasynyň köp wagt alýandygyny, paýtagtyň dolanyşygyny haýallaşdyrýandygyny, guratmagynyň deň däldigini we guratmagyň çuňlugy ýeterlik däl.Aýratyn aýratynlyklar aşakdakylar:

1. Lityum akkumulýator katod materialy üçin mikrotolkunly guradyjy enjamlary ulanmak çalt we çalt, soňky çyglylygy müňden gowrak edip bilýän çuň guratmak birnäçe minutda tamamlanyp bilner;

2. Guramak birmeňzeş we önümiň guratmagyň hili gowy;

3. Lityum batareýasynyň katod materialy ýokary netijeli, energiýa tygşytlaýjy, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa;

4. malylylyk inersiýasy ýok, ýyladyşyň tizligini dolandyrmak aňsat.Mikrotolkunly süzülen litiý batareýasynyň katod materialy çalt ýyladyş tizligine, ýokary energiýa sarp ediş tizligine, ýokary ýyladyş netijeliligine, howpsuzlygyna, arassaçylygyna we hapalanmazlyk aýratynlyklaryna eýedir we önümiň birmeňzeşligini we öndürijiligini ýokarlandyryp, mikrostrukturany we öndürijiligini ýokarlandyryp biler. süzülen materialdan.

lithium ion batteries2

Lityum batareýasynyň katod materialynyň umumy taýýarlanyş usuly:

1. Gaty faza usuly

Adatça, litiý karbonat we kobalt birleşmeleri ýa-da nikel birleşmeleri ýaly litiý duzlary üwemek we garyşdyrmak üçin ulanylýar, soň bolsa süzgüç reaksiýasy amala aşyrylýar.Bu usulyň artykmaçlyklary, prosesiň ýönekeý bolmagy we çig malyň aňsat bolmagydyr.Lityum batareýasynyň ösüşiniň irki döwründe giňden öwrenilen, işlenip düzülen we öndürilen we daşary ýurt tehnologiýasy birneme ösen usula degişlidir;Stabilityaramaz durnuklylyk we partiýa-partiýa hiliniň yzygiderliligi.

2. Çylşyrymly usul

Çylşyrymly usul ilki bilen litiý ionlaryny we kobalt ýa-da vanadiý ionlaryny öz içine alýan çylşyrymly prekursory taýýarlamak üçin organiki toplum ulanýar, soň bolsa taýýarlamak üçin sinter.Bu usulyň artykmaçlyklary molekulýar masştably garyşyk, gowy material birmeňzeşligi we öndürijilik durnuklylygy, polo positiveitel elektrod materialynyň gaty fazaly usuldan has ýokary kuwwatlylygydyr.Daşary ýurtda litiý batareýalary üçin senagatlaşdyrylan usul hökmünde synag edildi, ýöne tehnologiýa kämillik ýaşyna ýetmedi we Hytaýda habarlar az..

3. Sol-gel usuly

Pozitiw elektrod materialyny taýýarlamak üçin 1970-nji ýyllarda işlenip düzülen ultrafin bölejiklerini taýýarlamak usulyny ulanyp, bu usul çylşyrymly usulyň artykmaçlyklaryna eýedir we taýýarlanan elektrod materialy içerde we daşary ýurtda çalt ösýän elektrik kuwwatyna ep-esli gowulaşdy.bir ýol.Adetmezçiligi, çykdajylaryň köp bolmagy we tehnologiýa henizem ösüş etabynda.

4. Ion alyş-çalyş usuly

Ion alyş-çalyş usuly bilen taýýarlanan LiMnO2, 270mA · sag / g ýokary tersine çykaryş ukybyna eýe boldy.Bu usul täze gözleg nokadyna öwrüldi.Durnukly elektrodyň işleýşine we ýokary sygymlylygyna eýe.Şeýle-de bolsa, bu proses çözgüdi gaýtadan dikeltmek we bugarmak ýaly energiýa sarp edýän we köp wagt talap edýän ädimleri öz içine alýar we amaly taýdan ep-esli aralyk bar.

Lityum batareýasynyň katod materiallarynyň ösüş tendensiýasy:

Lityum batareýalarynyň möhüm bölegi hökmünde meniň ýurdumyň litiý batareýasynyň katod material senagaty çalt ösdi.Täze energiýa ulaglary pudagynyň we energiýa saklaýyş pudagynyň ösmegi bilen, litiý demir fosfat we üç taraplaýyn materiallar babatynda litiý batareýasynyň katod material senagatynyň katod material senagatynyň ösmegine esasy hereketlendiriji güýje öwrülmegine garaşylýar. gelejek we has köp mümkinçilik döreder.we kynçylyklar.

lithium ion batteries3

Öňümizdäki üç ýylda litiý batareýalary durnukly we yzygiderli ösüşi üpjün eder we 2019-njy ýylda litiý batareýalaryna bolan umumy islegiň 130 GWt-a ýetmegine garaşylýar. .

Täze energiýa ulaglarynyň partlaýjy ösüşi, litiý batareýasynyň umumy pudagynyň dowamly we çalt ösmegine getirdi.2019-njy ýylda dünýädäki litiý batareýasynyň katod materiallarynyň 300,000 tonnadan geçmegine garaşylýar. Şolaryň arasynda üç ýyllyk materiallar çalt öser we ortaça ýyllyk birleşme ösüşi 30% -den gowrak bolar.Geljekde NCM we NCA awtoulag katod materiallarynyň esasy akymyna öwrüler.Üçünji materiallaryň ulanylmagy 2019-njy ýylda awtoulag materiallarynyň takmynan 80% -ine barabar bolar diýlip garaşylýar.

Lityum batareýasy batareýanyň geljekdäki ösüş ugrudyr we katod material bazary geljegi uly ösüş perspektiwasyna eýe.Şol bir wagtyň özünde, 3G jübi telefonlarynyň mahabatlandyrylmagy we täze energiýa ulaglarynyň uly göwrümli täjirleşdirilmegi litiý batareýasynyň katod materiallary üçin täze mümkinçilikler döreder.Lityum batareýasynyň katod materiallarynyň giň bazary bar we geljegi gaty umytly.


Poçta wagty: 18-2022-nji aprel