Dört ýyldan soň ilkinji gezek bazara litiý demir fosfat batareýalary agdyklyk etdi

2021-nji ýylda litiý demir fosfat batareýasynyň iberilişiniň ösüş depgini köp ýyllap bazar artykmaçlygyny eýelän üç taraplaýyn litiý batareýasyndan has ýokary boldy.Aboveokardaky maglumatlara görä, 2021-nji ýylda içerki elektrik akkumulýator bazarynda litiý demir fosfatyň we üç taraplaýyn litiý batareýalarynyň oturdylan kuwwaty degişlilikde 53% we 47% bolar, bu bolsa litiý demir fosfat batareýalarynyň önümçiliginiň az bolandygyny görkezýär. 2018-nji ýyldan bäri üçünji litiý batareýalaryna garanyňda.

Hytaý Ylymlar akademiýasynyň Elektrik in Engineeringenerçilik institutynyň professory Çen ongongçong reportersurnalistlere “Lityum demir fosfat batareýasynyň iberilmeginiň partlaýjy ösüşi Hytaýyň täze energiýa ulaglary pudagynyň çalt ösmegi bilen baglanyşyklydyr.Geçen ýylda COVID-19-yň täsiri henizem dowam etse-de, Hytaýyň täze energiýa ulaglary pudagynyň çalt ösüş tendensiýasy bazar önümçiligi we satuw nukdaýnazaryndan üýtgemedi.Şol bir wagtyň özünde uglerodyň iň ýokary derejesi we uglerodyň bitaraplygy maksatly täze energiýa ulaglary görlüp-eşidilmedik ünsi özüne çekdi. "

Hytaý awtoulag öndürijiler birleşiginiň soňky statistikasy: 2021-nji ýylda Hytaýda täze energiýa ulaglarynyň jemi önümçiligi 3,545 million birlik bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 159,5 göterime çenli ýokarlandy we bazar paýy 13,4 göterime çenli ýokarlandy. .

phosphate batteries 1

Lityum demir fosfat batareýasynyň iberilişiniň ösüş depgini Hytaýda täze energiýa ulaglaryna berilýän subsidiýalaryň kem-kemden azalmagy bilen gönüden-göni baglanyşykly täze energiýa ulaglarynyň önümçiliginiň ösüş depgininden “öňe geçdi”.Hytaýyň täze energiýa ulaglary üçin subsidiýalarynyň 2023-nji ýylda yzyna alynmagyna garaşylýar we ýokary energiýa dykyzlygy sebäpli üç taraplaýyn litiý batareýalarynyň syýasat subsidiýalaryny almakdaky artykmaçlygy gowşar.Öňümizdäki birnäçe ýylda elektrokimiki energiýa saklaýyş pudagynda litiý demir fosfat batareýalaryna bolan islegiň ýokarlanmagy bilen birlikde, litiý demir fosfat batareýalarynyň ösüş depgini üçünji litiý batareýalaryndan has ýokary bolar.

Önümiň öndürijiligi we çykdajy artykmaçlygy

Oňyn daşky gurşawdan başga-da, litiý demir fosfat batareýasynyň önüm güýji hem çalt ösýär.Häzirki önümiň öndürijiligi we litiý demir fosfat batareýalarynyň artykmaçlyklary ajaýyp, bu 2021-nji ýylda “gaýdyp gelmegi” üçin möhüm faktor.

2020-nji ýyldan başlap, pyçak litiý demir fosfat batareýalaryndan başlap, litiý batareýasynyň energiýa dykyzlygy üç ýuandan az, şol bir wagtyň özünde dowam edýän tehnologiki innowasiýalaryň adaty kemçiliklerini gowşatdy, şol bir wagtyň özünde litiý demir fosfat batareýalarynyň islegini kanagatlandyryp biler. 600 km modeller, esasanam byd, tesla ýaly täze energiýa awtoulag kompaniýalary, litiý demir fosfat batareýasynyň isleginiň ýokarlanmagy güýçli güýç getirdi.

phosphate batteries 2

Highokary bahaly we kobalt we nikel ýaly gaty az metallar bilen deňeşdirilende, litiý demir fosfat batareýasynyň bahasy, esasanam litiý anod, katod we elektrolit ýaly çig malyň bahasy ýokarlananda, uly basyş bahasy bolanda, litiý batareýalary bilen deňeşdirilende. göwrümli önümçilik birneme az.

2021-nji ýylda litiý batareýalarynyň ýokary çig maly bolan litiý karbonatyň we kobaltyň bahalary ýokarlanar.Terpolimer litiý batareýalarynyň ilkibaşda ep-esli artykmaçlygy bolan halkara bazarynda-da Tesla, BMW, Ford, Hyundai, Renault we beýleki awtoulag kompaniýalary tygşytly artykmaçlyklary bolan litiý demir fosfat batareýalaryna geçmegi göz öňünde tutýandyklaryny aýtdylar.

Üçünji litiý batareýalarynyň heläkçilik ähtimallygynyň litiý demir fosfat batareýalaryndan has ýokarydygyny bellemelidiris, esasy sebäbi ikinjisiniň içki gurluş dizaýnynyň has ygtybarly bolmagydyr.


Iş wagty: Fewral-23-2022