Polimer batareýa näme?

Polimer litiý batareýasy suwuk litiý ion batareýasynyň esasynda işlenip düzülýär.Oňyn elektrod we otrisatel elektrod materiallary suwuk litiý ion batareýasy bilen birmeňzeş, ýöne daşky gaplama ýaly gel elektrolit we alýumin plastmassa plýonkasyny ulanýar, şonuň üçin has ýeňil bolýar.Inçe, has ýokary energiýa dykyzlygy we howpsuzlyk aýratynlyklary içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan giňden halanýar.

Umuman aýdanyňda, polimer litiý batareýalary ýumşak gaplanan alýumin filmiň daşky gaplamasy bolan litiý batareýalaryna degişlidir.Polatdan ýasalan batareýalar ýa-da 18650 litiý batareýalary ýaly kwadrat alýumin-gabyk litiý batareýalary ýok.Polimer litiý batareýalary oýlap tapyşyndan şu güne çenli pes temperaturaly litiý batareýalarynyň, ýokary derejeli litiý batareýalarynyň we orta ýokary temperaturaly litiý batareýalarynyň üç görnüşini öz içine alýar.

battery1

Polimer litiý batareýiniň ömri näçe wagt?

Lityum-ion batareýalary iki görnüşe bölünýär: polimer litiý-ion batareýalary we suwuk litiý-ion batareýalary.Polimer litiý-ion batareýasynyň we suwuk litiý-ion batareýasynyň polo positiveitel we otrisatel materiallary birmeňzeş we batareýanyň iş prinsipi birmeňzeş, ýöne elektrolitler biri-birinden tapawutlanýar.Polimer litiý batareýasy ýeňil, güýçli energiýa saklaýyş ukybyna, akymyň gowy ýerine ýetirilişine we dürli şekillere ýasalyp, ömri uzak.

Halkara bitewi standart boýunça batareýanyň ömri wagt bilen däl-de, eýsem siklleriň sany bilen görkezilýär, ýagny doly zarýaddan soň bir gezek hasaplanýar.Umumy litiý batareýasy 500 bilen 800 gezek aralygyndadyr we A derejeli polimer batareýasy ulanylyp bilner.800 gezek.Şonuň üçin saýlanan batareýany üpjün edijiniň batareýasynyň hili kepillendiriler we hyzmat möhleti has uzyn bolar.

Polimer batareýasynyň işleýşi bilen ajaýyp gatnaşygy bar.Polimer litiý batareýalaryna polimer batareýalary hem diýilýär.Daş görnüşi nukdaýnazaryndan polimer batareýalary suwuk litiý batareýalarynyň metal gabyklaryndan tapawutly alýumin-plastmassa gabyklaryna gaplanýar.Alýumin-plastmassa korpusyň ulanylmagynyň sebäbi, polimer batareýasynyň batareýanyň plastinkasyna elektrolitiň ýerleşdirilmegine ýa-da siňmegine kömek etmek üçin käbir kolloid maddalary ulanmagy, şeýlelik bilen ulanylýan suwuk elektrolitleriň mukdaryny ep-esli azaltmakdyr.

Gurluşyň gowulaşmagy polimer batareýasynyň ýokary energiýa dykyzlygynyň, has miniatýurizasiýanyň we ultra-ýukalygyň artykmaçlyklaryna eýe bolýar.Suwuk litiý batareýalary bilen deňeşdirilende, polimer batareýalarynyň ömri iň azyndan 500 sikl.Mundan başga-da, polimer litiý batareýasy uzak wagtlap zarýad berilmese, ömri hem azalýar.Lityum polimer batareýalary, ideal ömrüne ýetmek üçin elektronlaryny uzak wagtlap saklamaly.

Lityum polimer batareýasynyň ömri teoriýa we ulanylyş taýdan tapawutlanýar, ýöne gurluş aýratynlyklary polimer batareýasynyň ömrüniň adaty batareýalara garanyňda uly artykmaçlyklaryny kesgitleýär.Amalda polimer batareýasynyň ömrüne täsir edýän faktorlara görä, ýalpakdan ýalpak zarýad alyp bolýar., amatly naprýa .eniýe, polimer litiý batareýalarynyň ömrüni uzaltmak üçin amatly temperatura.

Häzirki wagtda polimer litiý-ion batareýalarynyň bazar bahasy suwuk litiý-ion batareýalaryndan has ýokary.Suwuk litiý-ion batareýalary bilen deňeşdirilende, onuň ömri uzyn we howpsuzlygy gowy.Nearakyn geljekde gowulaşmak üçin köp ýer bolar diýip hasaplanýar.

battery2

Lityum polimer batareýasynyň artykmaçlyklary

Polimer litiý-ion batareýasy diňe bir howpsuz bolman, eýsem inçe, özbaşdak meýdan we özbaşdak görnüşiň artykmaçlyklaryna eýedir we gabykda has ýeňil alýumin-plastmassa kompozit film ulanylýar.Şeýle-de bolsa, onuň pes temperaturaly çykarylyşy gowulaşmak üçin ýer bolup biler.

Howpsuzlygy gowy ýerine ýetirýär.Polimer litiý batareýasy suwuk batareýanyň metal gabygyndan tapawutly gurluşda alýumin-plastiki çeýe gaplamany kabul edýär.Howpsuzlyk howpy ýüze çykansoň, suwuk batareýany partlamak aňsat, polimer batareýasy bolsa köplenç ulalýar.

Galyňlygy kiçi we has inçe bolup biler.Ordinaryönekeý suwuk litiý batareýasy ilki korpusy sazlamak, soň bolsa polo positiveitel we otrisatel elektrod materiallaryny dakmak usulyny ulanýar.Galyňlygy 3,6 mm-den pes bolanda tehniki päsgelçilik bar, ýöne polimer batareýasynda bu problema ýok we galyňlygy sazlanyp bilner.Jübi telefonlaryna bolan häzirki islege laýyk gelýän 1mm-den aşakda.

battery3

Lighteňil agram, polimer litiý batareýasy şol bir kuwwatlylygy bolan polat gabyk litiý batareýasyndan 40% ýeňil we alýumin gabygynyň batareýasyndan 20% ýeňil.

Uly kuwwatlylygy, polimer batareýasynyň kuwwaty şol bir ululykdaky polat gabykly batareýadan 10-15% ýokary we alýuminiý gabykly batareýadan 5-10% ýokary bolup, reňkli ekran ykjamlygy üçin ilkinji saýlama bolýar. telefonlar we MMS jübi telefonlary.Polimer batareýalary hem esasan ulanylýar.

Içki garşylyk az, polimer batareýasynyň içki garşylygy umumy suwuk batareýadan has kiçi.Häzirki wagtda içerki polimer batareýasynyň içerki garşylygy hatda 35mΩ-den pes bolup biler, bu batareýanyň öz-özüni sarp etmegini ep-esli azaldar we jübi telefonynyň garaşma wagtyny uzaldýar., halkara ülňüleriniň derejesine doly ýetip biler.Uly zarýad akymyny goldaýan bu polimer litiý batareýasy uzakdan dolandyrmak modelleri üçin iň amatly saýlawdyr we nikel-metal gidrid batareýalaryny çalyşmak üçin iň geljegi uly önüme öwrüldi.

Görnüşi özleşdirilip bilner, polimer litiý batareýasy müşderileriň isleglerine görä batareýa öýjüginiň galyňlygyny artdyryp ýa-da peseldip biler, täze batareýa öýjük modellerini ösdürip biler, bahasy arzan, galybyň açylyş sikli gysga we käbirleri bolup biler Batareýany doly ulanmak, batareýanyň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin jübi telefonynyň görnüşine görä düzülendir.

Lityum batareýasynyň bir görnüşi hökmünde polimer esasan suwuk litiý batareýasy bilen deňeşdirilende ýokary dykyzlygyň, miniatýurizasiýanyň, aşa inçe we ýeňil agramyň artykmaçlyklaryna eýedir.Şol bir wagtyň özünde, polimer litiý batareýasynyň howpsuzlygy we çykdajylary ulanmakda aç-açan artykmaçlyklary bar.Munuň artykmaçlygy, pudak tarapyndan umumy ykrar edilen täze energiýa batareýidir.


Iş wagty: Mart-02-2022