ÜPS näme?

ÜPS-iň kesgitlemesi

Üznüksiz elektrik üpjünçiligi ýa-da üznüksiz elektrik çeşmesi (UPS), giriş güýji çeşmesi bolanda ýüküň gyssagly güýjüni üpjün edýän elektrik enjamy ýa-dagüýji üpjün edýärşowsuz.UPS adatça enjamlary goramak üçin ulanylýarkompýuterler,maglumat merkezleri,telekommunikasiýaGaraşylmadyk elektrik togunyň şikeslenmegine, ölümine, işiň çynlakaý kesilmegine ýa-da maglumatlaryň ýitmegine sebäp bolup biljek enjamlar ýa-da beýleki elektrik enjamlary. 

Nädip saýlamalyAmatlyUPS ulgamy üçin batareýa?

Bazarda UPS batareýalarynyň üç esasy görnüşi bar: Klapan kadalaşdyrylan gurşun kislotasy (VRLA), çygly ýa-da suw basan öýjükli batareýalar we litiý-ion batareýalary.Bu batareýalar üznüksiz güýji üpjün etmek üçin iň oňat görnüşdir, sebäbi iň az tehniki hyzmaty talap edýär, 20 ýyla çenli uzak möhletli goragy üpjün edýär ýa-da has az çykdajy edýär.UPS batareýasyny satyn almazdan ozal, onuň berýän peýdalaryna göz aýlalyň.VRLA batareýalarynyň ömri has gysga, ýöne az hyzmat etmegi talap edýär.Çygly öýjükli batareýalar has uzak dowam edýär, ýöne has ýygy hyzmat etmegi talap edýär.Şeýle-de bolsa, Li-ion batareýalarynyň ömri uzak we hiç hili tehniki hyzmat gerek däl.Wagtyň geçmegi bilen litiý-ion batareýalary UPS ulgamlary üçin oýun çalşygy hökmünde subut edildi.

UPS1

Lityum-ion batareýalarynyň artykmaçlyklary

Has gowusy Pýerine ýetirişDürli temperaturalarda

Has ýokary temperaturada-da öndürijilik hiliniň üýtgemegi gowy batareýany kesgitlemeýär.VRLA batareýalary bilen deňeşdirilende litiý-ion batareýasy has ýokary temperatura garşy durup biler.Li-ion batareýalary, hatda 104 gradusa çenli ýokary öndürijilik bilen üpjün etmek ukybyna eýedir, bu litiý-ion batareýalarynyň senagat we başga-da köp şertlerde ulanylmagynyň sebäbi.

Uzak ömri

Lityum-ion batareýasynyň ömri üns bermeli esasy zat.Li-ion batareýalary 3000-den 5000 zarýad / zarýad sikline garşy durup biler.bu batareýalar şol adaty VRLA batareýalaryndan iki esse köp işläp biler, ýagny litiý-ion UPS batareýasy 8-10 ýyl, hatda ondanam köp işläp biler, VRLA batareýasy bolsa 3-5 ýyl işleýär.Bejeriş çykdajylaryny tygşytlaýar we iş wagtyndan dynmak howpuny azaldýar, sebäbi UPS ulgamy 9 ýyldan 10 ýyla çenli dowam edip biler, bu bolsa batareýany çalyşmagyň zerurlygynyň ýokdugyny aňladýar.

Fasterzarýad bermek

Enjamlara ätiýaçlyk ätiýaçlyk güýji bermek barada aýdylanda, UPS doly kuwwatyna çalt zarýad bermeli.Ygtybarly litiý-ion batareýasy VRLA batareýalaryna garanyňda az wagt alýar.VRLA batareýasynyň 0% -den 90% -e zarýad berilmegi üçin azyndan 12 sagat gerek, beýleki tarapdan, litiý-ion batareýasynyň doly zarýad almagy üçin bary-ýogy 2-den 4 sagada çenli wagt gerek, bu bolsa başga bir kesilmek howpuny azaldýar.

UPS2

Has köp F.lexible,Ssöwda merkezier, weLighter

Lityum-ion batareýalary islendik ýerde gurup bolar ýaly VRLA batareýalaryndan 40% kiçi we azyndan 40% -den 60% ýeňil.Lityum-ion UPS kompaniýalara şol bir ýa-da az mukdarda iş wagtyny köpeltmäge mümkinçilik berýär.

Li-ion batareýalarynda batareýanyň öýjüklerini, aşa ýokary zarýad bermek, ýokary temperatura, tok we ş.m. ýaly meselelerden goramak üçin toplumlaýyn batareýa dolandyryş ulgamy bar, şeýle hem batareýanyň ömrüni köpeltmek arkaly iň ýokary öndürijiligi üpjün edýär.

UPS3

Eýeçiligiň umumy bahasy

Lityum-ion batareýalary has köp zarýad / zarýad sikline garşy durmak, uzak ömri, tehniki hyzmaty, çeýeligi, gurnama çykdajylaryny tygşytlaýan we has ýokary temperatura çydamlylygy bilen beýleki batareýalara garanyňda, umumy bahanyň 50% -ini tygşytlaýar.

2008-nji ýylda döredilen “Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd.” täze energiýa önümleriniň gözlegini, ösüşini, önümçiligini, satuwyny we hyzmatyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň esasy önümleri litiý-ionly batareýa katod materiallary, litiý-ion batareýalary we batareýa paketleri, batareýa dolandyryş ulgamlary, super kondensatorlar we ş.m. UPS we beýleki amaly programmalar üçin ösen Lityum batareýalaryny öndürmekde we öndürmekde öňdebaryjy hökmünde biziň ähli UPS batareýalar iň täze güýç dolandyryş programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylandyr.Professional tehniki goldawymyz we deňi-taýy bolmadyk müşderi hyzmaty bilen ýokary hilli önümleri bermäge ynanýarys.Talaplaryňyza laýyk gelýän iň oňat batareýa ätiýaçlyk nusgasyny görmek üçin resmi web sahypamyza giriň.


Iş wagty: Mart-02-2022