Çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen orta we aşaky litiý kärhanalarynyň häzirki ýagdaýy nähili?

10-njy martdath2022-nji ýylda içerki batareýa derejeli litiý karbonatyň ortaça nyrhy 500,000 ýuana / tonna üstünlikli geçip, ilkinji gezek 500 000 ýuany / tonna belligini döwdi.Metal litiý yzygiderli iki söwda gününde 100,000 ýuana / tonna bökdi, indi ortaça nyrh bahasy 3,1 million bellikden geçdi.Batareý derejeli litiý gidroksidiniň bahasy bolsa litiý karbonady bilen litiý gidroksidiniň arasyndaky soňky baha tapawudy ep-esli azalmazdan ozal litiý karbonadyndan yza galdy, geljekki ýagdaý dowam edip biler.

raw materials1

Nikeliň bahasynyň soňky döwürde çalt ýokarlanmagy, bir wagtlar batareýa we elektrik ulaglaryna we beýleki çekişme çykdajylaryna sebäp boldy.Soňra ýokary çig malyň bahasy häzirki ýokarlanmany çaltlaşdyrýar, orta we aşaky kärhanalaryň litiý senagaty zynjyry nämä täsir edýär?Gözleglere we bazardaky her dürli täzeliklere esaslanyp, soňky integrasiýa aşakdaky ýaly:

SMM nyrh bahalaryna görä, 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginden başlap, içerki batareýa derejeli litiý karbonat nokatlarynyň bahasy ýokarlanyp başlady we bu ýokary akymly litiý reňkli metal çig malynyň ýetmezçiligi bilen aýrylmaz baglanyşykly.Hytaýyň demir däl metallar birleşiginiň habaryna görä, Hytaý 2021-nji ýylda litiý çig malynyň 65 göterimini import etmeli bolar.Şol sebäpden, dünýädäki iň uly litiý duzy we litiý batareýasyny öndüriji hökmünde dünýädäki täze energiýa ulaglarynyň we energiýa saklanyşynyň güýçli ösmegi bilen Hytaýda litiý çeşmeleriniň üpjünçiligi bilen islegiň arasyndaky gapma-garşylyk kem-kemden güýçlenýär.

Bu ýagdaýda ýokary akym kompaniýalary çig mal bilen üpjünçiligini durnuklaşdyrmak üçin litiý känleriniň ýerleşişini başdan geçirdiler.Soňky günlerde täzelikleri mysal hökmünde alyň, Zangge Mining bäş ýyllyk ösüş strategiki meýilnamasyny, ilkinji tapgyry (2022-2024) bütin ýurda mälim etdi, Karhan Duz kölüniň litiý karbonat önümçiligi durnuklylygyna galýar;Mamicuo Duz köli litiý taslamasy işe girizildi.Täze taslamalary edinmekde öňegidişlik gazanyldy we 1 million tonna litiý karbonat ätiýaçlyklary bolan 1 ýa-da 2 täze duzly köl litiý taslamasy goşuldy.Ikinji tapgyra (2025-2027) global gitmek, bar bolan mineral baýlyklary, on milliard ädimiň esasy ykdysady görkezijileri we peýdalary, esasan, global birinji derejeli magdançylyk toparynyň derejesine ýetmek;Karhan Duz kölüniň litiý karbonat önümçiligi durnuklylygyna galdy;Mamicuo Duz kölüniň litiý taslamasy önümçilikde durnukly we mümkinçilikleri saýlap giňeldilýär;Täze duzly köl litiý magdany.

Ganfeng Lithium, Mt Marion spodumen taslamasynyň kuwwatynyň ýokarlandyryljakdygyny we giňeldiljekdigini öňem aýdypdy.Giňeltmek taslamasy deslapky 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda önümçilige başlar we asyl kuwwatynyň 10-15% ýokarlanmagyna garaşylýar.Mundan başga-da, goşmaça 10-15% ýokarlanmagyna garaşylýan kontakt mineral kuwwaty goşular.Giňeltmegiň aýratyn göwrümi, amaly optimizasiýa netijelerine we kontakt magdanynyň hakyky ýagdaýyna baglydyr.

Mundan başga-da, kompaniýanyň içerki işgärleriniň pikiriçe, 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda Argentinanyň Kauchari-Olaroz Duz köli taslamasy 40,000 tonna batareýa derejeli litiý karbonady önümçilige ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Şol bir wagtyň özünde Mahon zawodynyň dördünji tapgyry möhletinden öň, ýa-da iýul aýynda önümçilige başlar.Taslanan önümler esasan litiý gidroksidiniň bar bolan kuwwatyna laýyk geler.Mundan başga-da, Ganfeng Lithiumyň Argentinadaky Marina taslamasy we Meksikadaky Sonora taslamasy hem gurulýar we 2023-nji ýylda önümçilige başlar.

“Tianqi Lityum” -yň başlygy Jiang Weiping we “goşa erkek litiý” diýlip atlandyrylýan Ganfeng Litium hem şu ýyl iki sessiýada siçuan litiý çeşmeleriniň ýaşyl ösüşini çaltlaşdyrmak üçin teklipler berdi.Jiang Weiping häzirki wagtda dünýäniň esasy ýurtlarynyň litiý çeşmeleriniň strategiki ähmiýetine göz ýetirendigine ynanýar, Çili, Boliwiýa, Meksika we beýleki ýurtlar litiý baýlyklaryny nebit ýaly milli strategiki çeşmeler hökmünde görkezdi, litiý çeşmelerini ösdürmek we ulanmak has berkleşýär. gözegçilik.Şonuň üçin Hytaýda litiý çeşmeleriniň ýaşyl we netijeli ösüşini çaltlaşdyrmak, litiý pudagynyň ösüş zynjyryny üpjün etmek üçin strategiki ähmiýete eýe.

Diňe bu däl, Jiang Weiping, Siçuanyň häzirki litiý baýlyklary barada-da, Tebigy baýlyklar ministrliginiň statistikalaryna görä, milli litiý magdany baýlyklarynyň 57% -ini Siçuan gaty gaýa magdany, ýurtda birinji ýerde durýar diýdi.Hytaýyň iň uly mikrokristally spodumeni ýatagy hökmünde, Siçuan welaýatynyň Ganzi prefekturasyndaky Jika ýatagy uly göwrümli we ýokary derejeli litiý baýlyk goruna eýedir we subut edilen litiý çeşmesi 1,887,700 tonna ýetýär.Siçuan welaýatynyň Aba prefekturasynyň Jinçuan etrabynda ýerleşýän Lijiagou spodumen käninde litiý çeşmeleriniň subut edilen ätiýaçlyklary takmynan 512,100 tonna, Szemuzu sebitindäki litiý baýlyklary bolsa 520,000 tonna töweregi.

Çig malyň bahasynyň çalt ýokarlanmagy bilen, köp litiý kärhanalary çykdajylary durnuklaşdyrmak üçin magdançylyk hataryna goşuldy.Diňe şu ýyl BYD, Zijin Mining, Hytaý mineral serişdeleri we ş.m. ýaly birnäçe kompaniýa litiý çeşmelerinde öz ýerleşişini açmak üçin dyrjaşdy.

Recentlyakynda, SMM spot bahasyna görä, litiý metalynyň soňky bahasynyň ýokarlanmagyny dowam etdirýär, 15-nji martdan başlap, litiý metal nokadynyň ortaça bahasy 3,134 million ýuana / tonna, başyndan 1,739 million ýuana / tonna ýokary boldy ýylyň 124,66% -ine çenli.

Lityum metal ýaly çig malyň bahasynyň ýokarlanmagy, batareýalaryň esasy çig maly bolan batareýa derejeli litiý karbonat we batareýa derejeli litiý gidroksidi ýaly önümleriň bahasyny ýokarlandyrýar.Hatda litiý karbonatyň bahasynyň 500 000 ýuandan / tonnadan ýokary galmagynyň fonunda orta akymly batareýa zawodynyň bahasynyň gaty köpdügi, içerki batareýa zawodlarynyň köpüsiniň haryt satyn almaýandygy, litiý karbonatynyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy göreş buýruklaryny kabul etmeýändigi barada myş-myşlar ýaýrady.Şunuň bilen baglylykda, “Ningde Times”, “Eva Lityum Energy”, “Guoxuan” ýokary tehnologiýaly we beýleki batareýa kompaniýalary beýle ýagdaýyň ýokdugyny, häzirki önümçilik meýilnamasynyň kadalydygyny, aşaky üpjünçilige kepil geçip biljekdigini aýtdylar.Şeýle hem litiý öňdebaryjy kärhana Ganfeng litiý batareýa zawodynyň ýagdaýy satyn almaýandygyny, önümçilik liniýasynyň doly satuwda bolandygyny aýtdy.

Lityum karbonatdan başga-da, elektrik batareýasynyň beýleki esasy material bahalary hem ýokary.Soňky litiý gidroksidiň bahasy ep-esli ýokarlandy, litiý karbonaty ýakyndan kowalap, iki baha tapawudy hasam azaldy.SMM gözleglerine görä, terminal batareýalary üçin ýokary nikel sargytlarynyň köpelmeginden peýdalanyp, litiý gidroksidi satyn almak islegi ýokarlandy, litiý gidroksidiniň çalt ýokarlanmagynyň sebäbi bolan umumy üpjünçilik we isleg görnüşi henizem ammarda däl. bahalar.Şeýle-de bolsa, litiý gidroksidiniň we litiý karbonat bahasynyň tapawudynyň häzirki tapgyryny göz öňünde tutsak, ýuwaş-ýuwaşdan birneme amatly çäklere çenli azaldy we ýakynda öndürijiler taýýarlyk, yzarlamak ýa-da ýekeje nol doldurma ammary tamamlandy, bazaryň litiý gidroksidi bolmagyna garaşylýar ýa-da haýallamak.

Birnäçe wagt ozal Russiýa bilen Ukrainanyň arasyndaky gapma-garşylyk nikel sulfatynyň bahasynyň çalt ýokarlanmagyna sebäp bolan nikel sulfatynyň bahasynyň çalt ýokarlanmagyna sebäp boldy, üç elementli deslapky bahanyň 12% -16% ýokarlanmagyna sebäp boldy.Şol döwürde, SMM-iň hasaplamalaryna görä, 8-nji mart hepdesinde nikel sulfatyň bahasy üç taraplaýyn material bahasynyň 16,000-25,000 ýuana / tonna ýokarlanmagyna sebäp boldy, degişli litiý batareýasynyň bahasy 31-47 ýuana / KWt, 70KWh alyp elektrik awtoulagy, mysal üçin, elektrikli awtoulag batareýasynyň iki günüň içinde 2000-3300 ýuanyň ýokarlanmagyna barabar!

Nikeliň bahasynyň düýpgöter ýokarlanmagynda, ýokary nikel üç önümiň bahasy iň ýokary galdy.Häzirki LME nikel bahasy hasaplamasyna görä, aralyk önümçilik çykdajylaryna duz zawody, nikel sulfatyň 80 000 ýuana, welosiped batareýasynyň bahasy 7000 ýuana çenli ýokarlanmagyna garaşylýar!

Häzirki wagtda nikeliň, kobaltyň, litiýyň we beýleki metallaryň bahasynyň ýokarlanmagyny dowam etdirýändigini bellemek gerek, galyndy batareýalarynyň gaýtadan ulanylmagy hem uly gök deňze öwrülýär.Baglanyşykly habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Hytaýyň 2020-nji ýylda öndürýän batareýasynyň umumy mukdary 200,000 tonna golaýlady.2025-nji ýyla çenli bu görkezijiniň bir million tonna çenli ýokarlanmagyna garaşylýar.

“Tianfeng Gymmat bahaly kagyzlar” ozal bazara çykýan täze energiýa batareýasynyň pensiýa döwrüne girip başlandygyny öňe sürdi.2024-nji ýyla çenli kuwwatly batareýanyň umumy mukdary 1,16 million tonna ýeter diýlip çaklanylýar. “Donghai Securities” 2030-njy ýyla çenli batareýany gaýtadan işlemek bazarynyň 107,43 milliard won boljakdygyny çaklady.

Gözlegiň netijesine görä, litiniň bahasynyň ýokarlanmagy we litiý bahasynyň näbelliligi barada aýdylanda bolsa, häzirki döwürde gaýtadan işleýän kärhanalaryň satyn alyş garaýşy az mukdarda satyn almak, önümçilige bolan islegi saklamak we çig malyň sanawyny ýarym ýyllap saklamakdyr. aýdan bir aýa.

Gözlegiň netijesine görä, kobalt duzy barada aýdylanda, kobalt sulfat soňky döwürde oňaýsyz ýagdaýa düşdi.Häzirki döwürde kobalt duzy meselesinde gaýtadan işleýän kärhanalaryň ýüzbe-ýüz bolýan iň uly meselesi bahalaryň iberilmeginiň kynlygydyr.Gaýtadan işleýän kärhanalaryň kobalt duz önüminiň bahasy ýokarlanan ýagdaýynda, aşaky üç taraplaýyn kärhanalaryň kobalt sulfatyna bolan islegi litiý karbonaty ýaly güýçli däl, aşaky öndürijiler kobalt sulfatyň bahasy ýokarlanandan soň we ýokary akymdan soň kabul edýärler. gaýtadan işleýän kärhanalar kobalt duzunyň bahasy ýokarlanandan soň bahanyň iberilmegine umytly garamaýarlar.

Birnäçe wagt ozal nikeliň bahasynyň güýçli üýtgemegi gaýtadan işleýän kärhanalary gaýtadan işlemek kärhanalarynyň bahasyna uly täsir eden galyndy ritmini satyn almagy togtatdy.Şeýle bahalaryň tebigy däl ýokarlanmagyna garşy durmak üçin şol döwürde gaýtadan işleýän kärhanalar wagtlaýyn garaşmak garaýşyny saýladylar we nikel bahasy durnukly gymmata düşenden soň satyn alyş meýilnamasyny taýýarlamaga taýynlandy.


Poçta wagty: 18-2022-nji aprel