Kuwwatly litiý-ion batareýalary bilen energiýa saklaýyş tehnologiýa batareýalarynyň arasynda näme tapawut bar?

1. Işleýän naprýa .eniýe ululygy birmeňzeş däl

Lityum-ion batareýa öndürýän kompaniýalar, batareýa meýdanynda, iş naprýa; eniýesi ýokarlananda, otnositel naprýa; eniýeniň hem ýokarlanjakdygyny, şeýle hem kuwwatly litiý-ion batareýa paketiniň käbir ýokary güýçli enjamlary göz öňünde tutup biljekdigini anykladylar;seriýa birikdiriş usulynyň derrew howpy ähli batareýa paketleriniň häzirki akymyny ýokarlandyrýar we ses onuň bilen zaýalanýar.E tok mukdaryny çykarýar, şonuň üçin seriýanyň derrew täsiri Li-Ion batareýasyny ýasamakdyr.Sesiň köpelmegi bilen, bu görnüşde birikdirilen batareýanyň göwrümi has uly bolýar, ýagny gönümel sözler bilen litiý-ion batareýasynyň göwrümi.

Kuwwatly litiý-ion batareýalary, esasan, uly göwrümli talaplar, uzak ömür talaplary we litiý-ion batareýasynyň ömri pes bolan energiýa saklaýyş tehnologiýasy üçin ulanylýar.Pnewmatiki gurallar üçin batareýanyň göwrümi az we ýokary güýçli çykyş bilen üpjün etmegiň zerurlygy ýok, batareýa esasan güýç üpjün etmek üçin ulanylýar we ýokary güýçli çykyş bolmaly.

batteries1

2. Ulanylýan önümler birmeňzeş däl

Käbir iri we orta ölçegli enjamlar we enjamlar has ýokary iş naprýa .eniýesi bolmaly, sebäbi pes çykýan batareýalar işläp bilmeýär, şonuň üçin güýçli litiý-ion batareýalary saýlanýar.Mysal üçin, adamlar köplenç elektrik ulaglaryny ulanýarlar we adatça iş naprýa 48eniýesi 48V bolýar.Gündelik durmuşymyzdaky käbir ýagdaýlar bilen deňeşdirilende 48V gaty uly däl.Şonuň üçin elektrikli ulaglaryň işleýşini üpjün etmek üçin güýç üçin litiý-ion batareýalaryny ulanmak zerur.Adatça käbir uly söwda merkezlerine ýa-da söwda meýdançalaryna, käbir yşyk çyralaryna we ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligine barýarys, sebäbi bu görnüşli enjamlaryň we enjamlaryň kuwwaty gaty köp däl, şonuň üçin adatça tapawutly litiý-ion batareýalaryny ulanýarys. harytlaryň ulanylmagy.

batteries2

BYD-nyň elektrik tramwaýlarynda we täze energiýa ulaglarynda ulanylýan litiý-ion batareýalary, aýratynlyklaryna görä üç görnüşe bölünýän kuwwatly litiý-ion batareýalarydyr: elektrik üpjünçiliginiň görnüşlerini, elektrik energiýasynyň görnüşlerini üýtgetmek, elektrik üpjünçiligini we elektrik energiýasynyň görnüşlerini üýtgetmek.Kuwwatly litiý-ion batareýasynyň esasy aýratynlygy, polimer öýjükleri bilen batareýany zarýad bermek üçin amatly, adatça 10C-e ýetýär we esasy parametr aýratyn maksat (W / kg).Kinetiki energiýa görnüşleriniň esasy aýratynlygy ýokary energiýa dykyzlygydyr (WH / kg).Mysal üçin, ses görnüşi marafon ylgaýjysy bolup, fiziki güýji bolmaly, ýagny göwrümi uly we adatça ýokary tokyň zarýad we zarýad aýratynlyklaryna mätäç däldir;çykyş güýji görnüşi agyr atletikaçy, wiruslara garşy göreşmek hem fiziki güýç, ýogsam ses az we gaty ýakyn işleýär.

3, içerki garşylyk birmeňzeş däl

Kuwwatly litiý-ion batareýasynyň içki garşylygy, uly göwrümli litiý-ion batareýinden has kiçi.Mysal üçin 18650-ni alsak, 3 gezek zarýad beriş derejesi gowy bolan öndürijilerde içerki garşylygy 40 töweregi PDC bolýar we 5 gezek zarýad beriş derejesi bolan öndürijilerde adatça 20 töweregi PDC içerki garşylygy ýok. %.

batteries3


Iş wagty: Mart-02-2022