Lityum batareýasy bilen gurşun kislotasy batareýasynyň arasynda näme tapawut bar?

Lityum ion batareýasy Li + oturdylan birleşmäniň polo positiveitel we otrisatel ikinji derejeli batareýasyna degişlidir.

Oňyn elektrodda litiý birleşmeleri LiXCoO2, LiXNiO2 ýa-da LiXMnO2 ulanylýar.

Negativearamaz elektrodda litiý - uglerod interlaminar birleşmesi LiXC6 ulanylýar.

Elektrolit litiý duzy LiPF6, LiAsF6 we beýleki organiki erginler bilen ereýär.

Zarýad bermek we zarýad bermek prosesinde Li + iki elektrodyň arasynda oturdylýar we de-oturdylýar, oňa “oturgyç batareýasy” diýilýär.Batareýa zarýad berlende, Li + polo positiveitel elektroddan aýrylýar we litiýa baý bolan elektrolit arkaly otrisatel elektroda ýerleşdirilýär.Zyňylanda tersine bolýar.

Gurşun-kislotaly batareýanyň tebigaty: himiki energiýa, himiki batareýa diýlip atlandyrylýan elektrik energiýasyna, adatça gurşun-kislotaly batareýa diýilýär.Zyňylandan soň, içerki işjeň maddalary täzeden dikeltmek üçin güýçlendirilip bilner - elektrik energiýasyny himiki energiýa hökmünde saklamak;Zyňyndy zerur bolanda himiki energiýa ýene-de elektrik energiýasyna öwrülýär.Bu batareýalara Saklaýyş batareýalary diýilýär, ikinji derejeli batareýalar hem diýilýär.Gurşun-kislotaly batareýa himiki energiýany saklaýan we zerur bolanda elektrik energiýasyny çykarýan elektrokimiki enjamlaryň bir görnüşidir.

2, howpsuzlygyň öndürijiligi başga

Lityum batareýasy:

Katod materialynyň durnuklylygyndan we ygtybarly howpsuzlyk dizaýnyndan litiý batareýasy berk howpsuzlyk synagy boldy, hatda güýçli çaknyşykda partlamaz, litiý demir fosfat ýylylyk durnuklylygy ýokary, elektrolitik suwuk kislorod ukyby pes, şonuň üçin ýokary howpsuzlyk.(Shortöne gysga utgaşma ýa-da içerki diafragma döwülip, ​​ýangyna ýa-da ýanmagyna sebäp bolup biler)

Gurşun kislotasy batareýalary:

Gurşun-kislotaly batareýalar zarýad berlende we zarýad berlende ýa-da ulanylanda gaz çykarar.Egzoz deşigi petiklense, gaz çykaryjy çeşmäniň partlamagyna sebäp bolar.Içki suwuklyk poslaýjy suwuk, köp zatlara poslaýjy we zarýad beriş prosesinde emele gelen gaz partlaýan elektrolitdir (suwuk kükürt kislotasy).

3. Dürli bahalar

Lityum batareýasy:

Lityum batareýalary gymmat.Lityum batareýalary gurşun-kislotaly batareýalardan üç esse gymmat.Hyzmat möhletiniň derňewi bilen bilelikde, şol bir maýa goýum bahasy litiý batareýalarynyň has uzak ömri bolup durýar.

Gurşun kislotasy batareýalary:

Gurşun-kislotaly batareýanyň bahasy birnäçe ýüzden birnäçe müň ýuana çenli bolup, her öndürijiniň bahasy diýen ýaly.

4, dürli ýaşyl daşky gurşawy goramak

Zäherli we zyýanly maddalar bolmadyk litiý batareýa materialy dünýäde ýaşyl daşky gurşawy goramak batareýasy hasaplanýar, batareýa Europeanewropanyň RoHS düzgünlerine laýyklykda ýaşyl daşky gurşawy goramak batareýasy önümçilikde we ulanmakda hapalanmaz.

Gurşun-kislotaly batareýalarda gurşun köp, olar nädogry ulanylsa daşky gurşawy hapalar.

5. Hyzmat sikliniň ömri

Lityum-ion batareýalary gurşun-kislotaly batareýalardan has uzak dowam edýär.Lityum batareýasynyň sikl sany, adatça, 2000-3000 esse töweregi.

Gurşun-kislotaly batareýalaryň takmynan 300-500 aýlawy bar.

6. Agram energiýasynyň dykyzlygy

Lityum batareýasynyň energiýa dykyzlygy, adatça, 200 ~ 260Wh / g aralygynda, litiý batareýasy gurşun kislotasynyňkydan 3 ~ 5 esse köpdür, bu bolsa gurşun kislotasynyň batareýasynyň şol bir kuwwatly litiý batareýasynyň 3 ~ 5 esse köpdügini aňladýar. .Şonuň üçin litiý batareýasy energiýa saklaýjy enjamyň ýeňil agramynda mutlak artykmaçlygy eýeleýär.

Gurşun-kislotaly batareýalar, adatça, az energiýa dykyzlygy bilen 50 wh / g-den 70wh / g aralygynda bolýar.

acid battery1

7. Ses energiýasy

Lityum-ion batareýalary, adatça gurşun-kislota batareýalarynyň göwrüminiň dykyzlygynyň 1,5 essesine deňdir, şonuň üçin şol bir kuwwatlylyk üçin gurşun-kislotaly batareýalardan 30 göterim kiçidir.

8. Dürli temperatura aralygy

Lityum batareýasynyň iş temperaturasy -20-60 dereje, litiý demir fosfat batareýasynyň ýylylyk derejesi bolsa 350 ~ 500 gradusa ýetip biler we ýokary temperaturada henizem 100% kuwwat goýberip biler.

Gurşun-kislotaly batareýanyň kadaly işleýiş temperaturasy -5-den 45 gradusa çenli.Temperaturanyň her 1 dereje peselmegi üçin batareýanyň otnositel kuwwaty takmynan 0,8 göterim azalýar.

acid battery2

7. Ses energiýasy

Lityum-ion batareýalary, adatça gurşun-kislota batareýalarynyň göwrüminiň dykyzlygynyň 1,5 essesine deňdir, şonuň üçin şol bir kuwwatlylyk üçin gurşun-kislotaly batareýalardan 30 göterim kiçidir.

8. Dürli temperatura aralygy

Lityum batareýasynyň iş temperaturasy -20-60 dereje, litiý demir fosfat batareýasynyň ýylylyk derejesi bolsa 350 ~ 500 gradusa ýetip biler we ýokary temperaturada henizem 100% kuwwat goýberip biler.

Gurşun-kislotaly batareýanyň kadaly işleýiş temperaturasy -5-den 45 gradusa çenli.Temperaturanyň her 1 dereje peselmegi üçin batareýanyň otnositel kuwwaty takmynan 0,8 göterim azalýar.


Poçta wagty: 18-2022-nji aprel