JGNE 1000W Göçme elektrik bekedi DC / AC inwertory bilen gyssagly elektrik üpjünçiligi

Gysga düşündiriş:

Önümiň artykmaçlyklary

 

  1. Trolleýk korpusynyň dizaýny, ýeňil we göçme, daşamak aňsat we bir sahypadan beýlekisine çalt geçmek üçin amatly;
  2. Importirlenen ýokary güýçli in engineeringenerçilik plastmassalary, ýykylmagyna garşy, seýsmiki, ýangyna garşy we ýagyşdan goraýan;
  3. Uly göwrümli litiý batareýa toplumy, kiçi göwrüm, ýeňil agram we ýokary güýç;
  4. Ajaýyp ýokary güýçli arassa sinus tolkunynyň çykyşy;
  5. Üýtgeşik artykmaç wolt, aşa ýüklemek, gysga utgaşmany goramak dizaýny, artykmaç ýüklemek / artykmaç zarýad bermek / artykmaç zarýad bermekden goramak;
  6. Täsin gorag diwary dizaýny;
  7. AC 220V / 110V arassa sinus tolkunynyň çykmagy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göçme elektrik bekediňiz barada öwreniň

1.

Bu önüm hakda

Goldencell tarapyndan öndürilen göçme elektrik bekedini ulananyňyz üçin köp sag boluň.Elektrik enjamlaryny ýa-da sarp ediş elektronikasyny güýçlendirmek üçin ulanyp bilersiňiztok kesilende ýa-da syýahat üçin elektrik gerek bolsa.Bu elektrik bekediNoutbukyňyzy elektrik bilen üpjün etmek üçin DC çykyşyny, USB çykyşyny we AC çykyşyny goldaýarenjamlar, yşyklandyryş we ş.m. Bu ulanyjy gollanmasyny ulanmazdan ozal üns bilen okaňönüm we geljekde salgylanmak üçin dogry saklaň.

2.

Aýratynlyklary

Birnäçe zarýad bermek: elektrik togy, awtoulagyňyz we gün energiýasy arkaly zarýad bermek(gün paneli islege bagly däl);

Netijeleriň dürlüligi: AC, DC we USB çykyşlary;

Dürli howpsuzlygy goramak: aşa zarýad bermek, aşa zarýad bermek, temperatura weartykmaç gorag.

Ekranyň ekrany bilen enjamlaşdyrylan: galan elektrik toguny hakyky wagtda görkezmek,naprýa; eniýe, tok, güýç, sene we wagt we ş.m.

Gurlan Bluetooth: galanlaryny görmek üçin ony telefonyňyz bilen birikdiriňelektrik, naprýa .eniýe, tok, güýç we kompaniýa maglumatlary we ş.m .;

Lityum-demir fosfat (LiFePO4) batareýasy, uzak aýlawly ömri, ýokary bolmagy üçin ulanylýarygtybarlylygy, dykyz energiýasy, ekologiýa taýdan arassalygy we howpsuzlygy.

Göçme elektrik bekediňizi ulanmak

1.Işletmek / öçürmek

Power Elektrik wyklýuçatel düwmesini basanyňyzdan soň, AC çykyş ýagdaýynyň görkezijisi ýaşyl reňkde ýakylýar, bu AC çykyş portunyň açykdygyny we enjamyňyzy işletmäge taýýardygyny görkezýär;AC ýagdaýynyň gyzyl görkezijisi, AC çykyş portunyň adatdan daşary ýagdaýdadygyny aňladýar we göçme elektrik bekedini ulanmaň.

This Bu göçme elektrik bekedini ulananyňyzdan soň tok açaryny haýal etmän öçüriň.

2. Bu önüme nädip zarýad bermeli

1AC güýçlendiriji bilen zarýad bermek

Bu önüme zarýad bermek üçin, AC zarýad berijiniň bir ujuny bu elektrik stansiýasyna, beýlekisini bolsa öý rozetkasyna birikdiriň.Önüm doly zarýad alnanda, AC zarýad berijisi ýaşyl reňkde ýakylýar we AC zarýad berijisini wagtynda aýryň.

 2Gün panelleri arkaly zarýad bermek

Sun Gün panellerini göni gün şöhlesiniň mümkin boldugyça güýçli ýerlerine ýerleşdiriň.

Sun Gün paneliniň çykyşyny elektrik stansiýasyna zarýad bermek üçin göçme elektrik stansiýasynyň zarýad beriş girişine birikdiriň.

3Çilimi ýeňilleşdirmek üçin 12V awtoulag rozetkasy arkaly zarýad bermek

Awtoulag zarýad berijisiniň ujuny bu önüme, beýleki ujuny bolsa göçme elektrik bekedine zarýad bermek üçin awtoulagyňyzdaky çilim çyrasy üçin rozetka birikdiriň.Awtoulag zarýad berijisinde ýaşyl yşyk elektrik stansiýasynyň doly zarýad alandygyny görkezýär we awtoulag zarýad berijisini wagtynda aýryň.

Üns beriň: Awtoulag batareýaňyzyň tötänleýin elektrik togunyň ýitmeginiň öňüni almak üçin, zarýad berlende awtoulag motorynyň işlemegini haýyş edýäris.

3. Bu önümi elektrik enjamlaryna nädip ulanmaly

1AC elektrik enjamlaryny nädip işletmeli

Elektrik enjamyndan tok kabeliniň wilkasyny bu elektrik stansiýasynyň AC çykyş portuna birikdiriň we bu stansiýany enjamyňyzy işletmek üçin tok açaryny açyň.

2USB arkaly enjamlary nädip işletmeli

Enjamlaryňyzyň enjamlaşdyrylan USB kabelini bu elektrik stansiýasynyň USB portuna birikdiriň, tok wyklýuçatelini açyň we bu stansiýa sarp edijiniň elektron enjamlaryny USB arkaly işleder.

3DC 12V enjamlaryny nädip işletmeli

Enjamyňyzy elektrik stansiýasyndaky DC 12V portuna birikdiriň we enjamyňyzy işletmek üçin tok açaryny açyň.Bu önümiň DC 12V elektrik üpjünçiligi plug-play.

4Gyssagly ýagdaýda awtoulag batareýasyna nädip zarýad bermeli

Awtoulag batareýaňyzy bu elektrik stansiýasyndaky DC 12V portuna birikdiriň we awtoulag batareýasyny işletmek üçin tok açaryny açyň.Bu önümiň DC 12V elektrik üpjünçiligi plug-play

Aşakda LFE CELL-iň aýratynlyklary we jikme-jik parametrleri bar

Önümiň parametri

Gaplamak sanawy 

Önümiň jikme-jiklikleri Giriş


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň